Årsmöte Protokoll:
OBS! Det signerade protokollet finns hos ordförande.

Årsmöte Isätraviks tomtägarförening 2018

 

Tid: Lördag den 21 april 2018 klockan 13:00

Plats: Festplatsen, Isätravik

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

Claes Ander valdes till ordförande för mötet.

Simon Karlsson valdes till sekreterare för mötet.

 

Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Ingrid Rangdén och Lars Odlén.

3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

Mötet konstaterade att kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

4. Verksamhetsberättelse

Styrelsens ordförande Bo Lundin redogjorde för verksamheten under året och mötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret

Styrelsens kassör Kerstin Monthan redogjorde för dessa uppgifter. Mötet godkände inkomst- och utgiftsstat utan anmärkning.

6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

Kerstin läste upp revisionsberättelse från föreningens revisor Claes Ander.

Revisorn har inte lämnat någon erinran mot redovisningen utan har rekommenderat mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Beslut om arvode

Mötet beslutade att arvoden ska vara desamma som tidigare år. Arvodena innefattar:

Styrelsen: 2 båtplatser och fri medlemsavgift

Revisorer: 1 båtplats och fri medlemsavgift

Hamnkapten: 2 båtplatser och fri medlemsavgift

Bryggförmän: 1 båtplats och fri medlemsavgift

9. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att årsavgiften för medlemmar i ITF ska behållas oförändrad på 300 kronor.

Mötet beslutade även att båtplatsavgifterna ska vara oförändrade för 2019.

 

Båtplatsavgifter 2019

Platsbredd

Medlemmar

Externer

2 meter

500 kr

3500 kr

3 meter

1000 kr

4500 kr

4 meter

1500 kr

5500 kr

För externa båtplatsinnehavare tillkommer även en vägavgift på 720 kr per år och båtplats. Vägavgiften vidareförmedlas till Flaxenviks vägförening.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

Styrelsens ordförande Bo Lundin gick igenom verksamhetsplanen, som var utskickad med kallelsen till årsmötet. Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

 

Budgeten för verksamhetsåret föredrogs och godkändes. Ett visst underskott för 2018 uppkommer på grund av investeringskostnader i brygga och grillhus.

 

Mötet uppdrog åt styrelsen att kommande år tydligare specificera posten för administration i budgeten.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Claes Ander föredrog valberedningens förslag till styrelsesammansättning. Ledamöter valdes i enlighet med förslaget.

  

Ordförande: Bo Lundin (Omval, 2 år)

Kassör: Kerstin Monthan (1 år kvar)

Ledamot: Simon Karlsson (1 år kvar)

Ledamot: Alf Koch (Omval, 2 år)

Ledamot: Stefan Dahl (1 år kvar)

Suppleant: Michael Eriksson (omval, 1 år)

Suppleant: Lars Odlén (nyval, 1 år)

Hamnkapten: Johan Bernalt (1 år kvar)

12. Val av revisorer 

Revisor: Claes Ander (omval, 1 år)

Revisorssuppleant: Anders Jerpdal (omval, 1 år)

13. Val av bryggförmän

Brygga 1: Alf Koch (omval, 1 år)

Brygga 2: Peter Schönthal (omval, 1 år)

Brygga 3: Dan Berger (omval, 1 år)

Brygga 4: Johan Bernalt (omval, 1 år)

Brygga 5: John Tommos (omval, 1 år)

Brygga 6: Jesper Carles (nyval, 1 år)

Brygga 7: Michael Eriksson (omval, 1 år)

14. Val av valberedning

Till valberedning valdes Helena Ekholm (omval, 1 år) och Sara Östhol (nyval, 1 år). Helena är sammankallande.

15. Midsommarfest – val av festkommitté och arrangörer

Helena Ekholm har erbjudit sig att vara sammankallande och hålla i planeringen av midsommarfesten. Till festkommittén valdes även Maria Cederberg, Birgitta Rengberg och familjen Månsson.

16. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller revisorerna, eller som av medlem skriftligen framlagts för styrelsen senast den 1 mars

Motion från medlem om att röja upp promenadstråket mellan brygga 7 och brygga 8 har inkommit. Mötet beslutade att uppmärkning av promenadstråket görs med skyltar detta år men att markröjning genomförs nästa år eftersom detta då bör kunna finansieras av vägföreningen.

Motion från styrelsen om förlängning av brygga 7 med syfte att bryggan ska fungera som vågbrytare och samtidigt ge möjligheter till fler platser för våra båtplatsinnehavare. Mötet beslutade att en förlängning av brygga 7 ska göras då bygglovet vunnit laga kraft.

17.  Information från styrelsen

ITF fyller 70 år 2018. Av denna anledning samt för att inviga det nya grillhuset bjuder föreningen medlemmarna på grill- och kräftfest den 11 augusti.

18.  Övriga frågor

En trivselgrupp ska skapas. Helena Ekholm sammankallar och lägger upp riktlinjer för arbetet. Initialt anslås en budget på 10 000 kr för att öka trivsel och gemenskap inom Isätraviks tomtägarförening.  

 

 

 

 

 

_____________                                                             _____________

Simon Karlsson                                                             Claes Ander

Protokollförare                                                               Mötesordförande

 

 

 

_____________                                                             _____________

Ingrid Rangdén                                                              Lars Odlén

Justeringsman                                                                 Justeringsman

 

 

 

Årsmöte Isätraviks tomtägarförening 2018


Kallelse till årsmöte 2018

Lördag den 21 april kl. 13.00 - 14.30 på Festplatsen

 

Bilagor:

ITF Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2017

 

Dagordning

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.      Val av två justeringsmän.

3.      Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

4.      Verksamhetsberättelse

5.      Inkomst och utgiftsstat för verksamhetsåret.

6.      Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.

7.      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.      Beslut om arvode till:
 styrelsen              
 revisorer
  hamnkapten och bryggförmän

9.      Fastställande av:
 Årsavgift medlem ITF. (Föreslås oförändrad 300kr)
 Båtplatsavgift 2019 förslås oförändrad (höjdes 2018)

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Ordförande, kassör, hamnkapten och ledamöter väljs på två år. Resterande väljs på ett år.

Ordförande                                                                  

Kassör          1 år kvar                            Kerstin Monthan             

Ledamot       1 år kvar                            Simon Karlsson              

Hamnkapten 1 år kvar                            Johan Bernalt                  

Ledamot                           

Ledamot                                                  

Suppleant   

Suppleant   

12. Val av revisorer 2 st. Här väljs en revisor och en suppleant.

13. Val av bryggförmän

Brygga 1:

Brygga 2:

Brygga 3:

Brygga 4:

Brygga 5:

Brygga 6:

Brygga 7:

                       

14. Val av valberedning 2 st. på 1 år.

 15. Midsommarfest, val av festkommité och arrangörer.

16. Behandling av frågor eller motioner som väckts av styrelsen eller revisorerna, eller som av medlem skriftligen framlagts för styrelsen senast den 1 mars.

Motion Gångväg runt viken se bilaga 1.

Förslag styrelse Förlängning Brygga 7 bilaga 2.

17. Information från styrelsen

Grill och Kräftfest 11 augusti

18. Övriga frågor.

Ej viktiga beslutsfrågor

 

Avslutning.
           
Välkomna

 

ITF styrelse gm Bo Lundin